Vi jobbar hela tiden för att stärka kvalitén i vår undervisning, genom fortbildning av personal,
genom ett medvetet och reflekterande arbetssätt och genom att regelbundet utvärdera
friskolans verksamhet.


Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009


Signebyns friskola är vackert belägen i jordbrukslandskap med närhet till skogen och
sjön Östra Silen. Skolan byggdes redan 1869 och har en lång historia i bygden.
Sedan 1993 drivs den som friskola och är en av Värmlands äldsta friskolor.
Skolan äger lokalerna och har två egna skolbussar. Upptagningsområdet är öppet för alla.
Skolskjutsarna ses över inför varje läsår. Utgångsläge är Sillerud samt Årjängs centrum med
närliggande område.


Vår organisation

Skolans personal består av
Rektor som har det övergripande pedagogiska ansvaret
1 lärare åk 4-6
1 lärare åk 1-3
1 förskollärare
1 klassresurs
1 kök/fritids
2 vaktmästare och busschaufförer

Träslöjd- och musiklärare anställs per timme under läsåret.


Personalpolitik
I en liten skola är en engagerad personal en förutsättning. Vi arbetar med medinflytande
och delaktighetsfrågor:

 • vi arbetar i ett arbetslag
 • vi utnyttjar varje pedagogs specialkompetens
 • undervisande personal och rektor har möte med styrelsen två gånger per termin
 • rektor och styrelsen har återkommande möten under läsåret
 • undervisande personal har ett gemensamt möte varannan vecka och ett gemensamt möte med rektor varje vecka
 • personalen har ett medarbetarsamtal med rektor och ett med styrelsen varje läsår
 • personalvård finns


Personalens arbetsmiljö
Sammanhållningen i arbetslaget är god och ger trygghet. Arbetsmiljön är inspirerande och
utmanande. Personalgruppen är flexibel och löser snabbt eventuella händelser.

De föräldrar som vill hjälper frivilligt till med t.ex. städning och underhåll av skolan, därför
kan skolan satsa extra på hög personaltäthet.

Vår skola erbjuder

 • lugn miljö
 • närhet till skog och mark
 • mindre klasser
 • åldersintegrerad verksamhet
 • föräldrainflytande
 • profilinriktning mot idrott, lek och rörelse, praktisk estetisk verksamhet och naturkunskap
 • Friends, kamratstödjare som arbetar förebyggande mot kränkning och mobbning
 • skol IF


Samlad skoldag och frukost
Alla elever börjar kl. 08.10 och slutar kl. 14.00. De yngre eleverna går färre dagar per vecka.
För de elever som kommer tidigt till skolan serveras frukost.


Personalens arbetslag
Skolan har ett arbetslag där personal från F-6 ingår. Personalen samarbetar och hjälps åt för
att möta den enskilde elevens krav/behov av kunskap och stimulans. Indelningen är förskola,
F-3 och 4-6. Eleverna arbetar ofta åldersintegrerat F-6 tillsammans i projekt, temadagar, etc.

Elevantalet är idag 33 elever, var av 26 grundskoleelever.

Skolan ägs och drivs av en ekonomisk förening, i styrelsen sitter sex föräldrar.

Skolan har en aktiv föräldraförening.

 

Skolans verksamhetsidé och mål

Våra mål är

 • en skola för alla
 • en skola med tid för alla
 • en skola som ser alla
 • en skola med alla barn i fokus
 • en skola med närhet till beslut
 • en skola med samverkan med föräldrar och elever
 • en skola med samverkan med kommunen, andra skolor, företag och föreningar
 • kunskapsutveckling med särskild betoning på tala, läsa, skriva och räkna
 • en skola med mycket fysisk aktivitet 
 • en skola med värdegrunden integrerad i undervisningen
 • en skola som satsar på simkunnighet


Våra profiler är

 • idrott, lek rörelse och hälsa
 • praktisk estetisk verksamhet
 • natur

Alla elever skall vara aktiva, delta och känna delaktighet.


Skolans verksamhet består idag av

 • öppen förskola och musiklek för barn från 0 år
 • förskola för 4-5 åringar
 • förskoleklass 
 • grundskola åk 1-6
 • fritidshem
 • matservering, frukost, lunch och mellanmål
 • skolskjuts med egna bussar, som också används av fritids


Hur skolan bedrivs
Vi följer skollagen, läroplaner och andra förordningar som gäller för förskola, förskoleklass,
grundskolan och fritidshem. Våra mål och idéer bakom utformningen av vår verksamhet
omfattas av hela arbetslaget.


Skolans ekonomi
Skolan får ekonomisk tilldelning, varje läsår, enligt kommunal bygdeskola med likvärdig storlek.
Tilldelning sker även efter antal elever, så kallad skolpeng.


Kompetensutveckling
Varje år sker kontinuerlig utbildning av personal i vår skola. Under innevarande läsår  har vi lagt
vikten vid matematik. En ur personalen har gått RUC, ”Elevers lärande i matematik”, tillsammans
med andra enheter i kommunen, från förskola till gymnasium. Detta är första delen i ett
utvecklingsprojekt i matematik för större måluppfyllelse. Nästa läsår planerar vi att vidareutbilda
en eller två i personalen i matematik.


Elevhälsa och tandvård
Alla elever har tillgång till skolhälsovården och tandvård.
Vi har under läsåret samverkat med kommunen inom skolhälsovården, ny förhandling inför
läsåret 2009- 2010.
Eleverna får kallelse under skolåret från Folktandvården.

 

Utvärdering

I år utvärderar vi, för utom värdegrunden som utvärderas varje år, målen i matematik och idrottsprofilen.

Värdegrunden, moral – etik – empati
Alla elever skall känna sig trygga och trivas i vår skola. Alla trakasserier skall aktivt bekämpas,
får inte förekomma i verksamheten.

Skolan arbetar aktivt för att eleverna skall känna sig motiverade till studier och vilja ta ansvar
enligt skolplanen.

Genom att få delta i planering och utvärdering, har eleverna i lugn miljö möjlighet att ha inflytande
och ta ansvar.
Skolplanen säger att eleverna skall ges möjlighet att ha inflytande och medansvar för sitt lärande.


Hur har vi arbetat för att uppnå dessa mål
Vi har arbetat för att skolan skall vara fri från kränkningar, trakasserier och mobbning. Friends
består av elever från åk 3-6. Gruppen träffas regelbundet och rektor är sammankallande. Vi
följer Likabehandlingsplanen på vår skola. Personalen arbetar övergripande i förebyggande
syfte, t.ex läsa böcker och samtala om dem. Värdegrunden tas alltid upp på höstens föräldramöte.


Vad har vi uppnått det här läsåret
Elever och personal har arbetat med olika samarbetsövningar genom att dramatisera och genom
dialoger.
Vi har klassråd varje vecka där varje elev får sin talan hörd och känner trygghet.
Friends kamratstödjare har arbetat med rastaktiviteter för att främja laganda och samarbete.
Viss omorganisation för elever och personal har skett.

Åtgärder för utveckling
Arbeta mer intensivt med rättigheter och skyldigheter, lära och fostra eleverna att genom uttalande
och handling förstå vad som är viktigt för att bli en god samhällsmedborgare.
Arbeta med tydlighet och hur konsekvenser kan vara olika.
Det är viktigt att all personal får information, känner lika stort ansvar och är delaktiga i skolans
värdegrundsarbete.
Vi har under läsåret utarbetat lokala mål i social utveckling.

 

Idrott, lek, rörelse och hälsa
Profilen integreras i schemalagd undervisning, idrottsdagar och tema.

Vad vi har uppnått det här läsåret
Vi har arbetat mycket aktivt med rörelseprofilen det här läsåret.
Förutom de schemalaggda idrottslektionerna och den ordinarie simträningen har vi även utövat
en hel del extra aktiviteter. Eftersom vintern var så härlig kunde vi låta alla eleverna prova på
vinterns alla sporter, så som skridskor, slalom och längdskidor. Vi har en hel del utrustning att
låna ut och har i år även skaffat cyklar till elevernas förfogande.

Vi har bra samarbete med olika föreningar i kommunen, IK Spring Väst, Årjängs slalomklubb,
Silleruds IF, Årjängs orienteringsklubb och Friluftsfrämjandet.  

Vi har, under läsåret, utformat en lokal arbetsplan i idrott och hälsa.
 

Vad vi vill utveckla kommande år
Vi vill stimulera barnen till fler rörelse tillfällen under skoldagen. Vi vill utnyttja väntetiden som
blir vid busstransporten.

 

Målen i matematik

Vad vi har uppnått det här läsåret
Med de nya lokala målen har det varit lättare att se vad man behöver jobba extra med och
planera undervisningen utifrån det.

I förskolan och förskoleklassen har vi jobbar mycket med förståelse av begrepp och antalsräkning.

I 1-3:an har vi jobbat mycket med att få säkerhet i positionssystemet och individuellt det som var
och en behöver mer av. I 1-3:an har eleverna själva blivit bättre på att se sin utveckling genom
att vi tillsammans fyller i ”Jag kan”.

4-6:an har jobbat årskurslöst och utgått från elevens individuella kunskapsnivå. Vi väljer böcker
utifrån varje elevs tanke- och arbetssätt. Vi försöker medvetandegöra dem om hur mycket man
använder matematiken i det dagliga livet. 


Åtgärder för utveckling
Vidareutveckla ”Jag kan” så att den gäller ända till åk 6 så att alla elever får en bättre insikt i vad
de kan. Vi behöver bra och enklare mätverkyg som passa alla.


Ett led i matematikmålen
Vi har utformat en lokal arbetsplan med lokala mål från förskola till åk 6 i ämnet matematik. Där
framgår det tydligt vad eleverna skall ha för innehåll på varje nivå. En individuell arbetsplan
upprättas för varje elev där elevens prestationer beskrivs tydligt och hur elevens lärande har varit
under läsåret. Vid utvecklingssamtal mellan elev, målsmän och lärare utarbetas en strategi som
tillgodoser elevens nivå och hur vi går vidare.
Där eleven inte når målen upprättas ett åtgärdsprogram. En utvärdering sker efter en avtalad period.

 

Nationella mål i åk 3  och 5

Alla elever i åk 3 och 5 har genomfört ämnesprov i matematik och svenska, eleverna i åk 5 har
också genomfört ämnesprov i engelska.
Om någon elev inte når alla delmål upprättas ett åtgärdsprogram och proven ges igen vid senare
tillfälle. I år har inte alla elever uppnått alla delmål.


Simkunnighet, kunskapsmål för åk 5
Alla elever i åk 5 har nått kunskapsmålet.


Hur når vi dit
Skolan besöker Årjängs simhall under en koncentrerad period under läsåret. Instruktörer har teori
och simträning. Elever som riskerar att inte nå målen får tillgång till fler träningstillfällen.
Eleverna i åk 1-3 har deltagit i skolsimmet.


Det här skall eleverna kunna för att nå målen i åk 5
Simma 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim i en följd.
Simma med livboj 25 meter därefter bogsering 25 meter av jämnstor kamrat i livboj.
Kunna mun till mun andning, larmrutiner och stabilt sidoläge.
Kunna Bad-, båt-, och Isvett.