Vi jobbar hela tiden för att stärka kvalitén i vår undervisning, genom fortbildning av personal, genom
ett medvetet och reflekterande arbetssätt och genom att regelbundet utvärdera friskolans verksamhet.


Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010


Signebyns friskola är vackert belägen i jordbrukslandskap med närhet till skogen och sjön Östra Silen.
Skolan byggdes redan 1869 och har en lång historia i bygden. Sedan 1993 drivs den som friskola och
är en av Värmlands äldsta friskolor.
Skolan äger lokalerna och har två egna skolbussar. Upptagningsområdet är öppet för alla.
Skolskjutsarna ses över inför varje läsår. Utgångsläge är Sillerud samt Årjängs centrum med
närliggande område.


Vår organisation

Skolans personal består av
Rektor som har det övergripande pedagogiska ansvaret
1 lärare åk 4-6
1 lärare åk 1-3
1 förskollärare
1 klassresurs
1 kök/fritids
2 vaktmästare och busschaufförer

Träslöjd- och musiklärare anställs per timme under läsåret.


Personalpolitik
I en liten skola är en engagerad personal en förutsättning. Vi arbetar med medinflytande och delaktighetsfrågor:

 • vi arbetar i ett arbetslag
 • vi utnyttjar varje pedagogs specialkompetens
 • undervisande personal och rektor har möte med styrelsen två gånger per termin
 • rektor och styrelsen har återkommande möten under läsåret
 • undervisande personal har ett gemensamt möte varje vecka och ett gemensamt möte med rektor var tredje vecka
 • personalen har ett medarbetarsamtal med rektor och ett med styrelsen varje läsår
 • personalvård finns


Personalens arbetsmiljö
Sammanhållningen i arbetslaget är god och trygg. Arbetsmiljön är inspirerande och utmanande.
Personalgruppen är flexibel och löser snabbt eventuella händelser.

De föräldrar som vill hjälper frivilligt till med t.ex. städning och underhåll av skolan, därför kan
skolan satsa extra på hög personaltäthet.


Vår skola erbjuder

 • lugn miljö
 • närhet till skog och mark
 • mindre klasser
 • åldersintegrerad verksamhet
 • föräldrainflytande
 • profilinriktning mot idrott, lek och rörelse, praktisk estetisk verksamhet och naturkunskap
 • Friends, kamratstödjare som arbetar förebyggande mot kränkning och mobbning
 • skol IF


Samlad skoldag och frukost
Alla elever börjar kl. 08.10 och slutar kl. 14.00. De yngre eleverna går färre dagar per vecka.
För de elever som kommer tidigt till skolan serveras frukost.


Personalens arbetslag
Skolan har ett arbetslag där personal från F-6 ingår. Personalen samarbetar och hjälps åt för att
möta den enskilde elevens krav/behov av kunskap och stimulans. Indelningen är förskola, F-3
och 4-6. Eleverna arbetar åldersintegrerat F-6 tillsammans i projekt, temadagar, etc.

Elevantalet är idag 34 elever, var av 29 grundskoleelever.

Skolan ägs och drivs av en ekonomisk förening, i styrelsen sitter sex föräldrar.

Skolan har en aktiv föräldraförening.

 

Skolans verksamhetsidé och mål

Våra mål är

 • en skola för alla
 • en skola med tid för alla
 • en skola som ser alla
 • en skola med alla barn i fokus
 • en skola med närhet till beslut
 • en skola med samverkan med föräldrar och elever
 • en skola med samverkan med kommunen, andra skolor, företag och föreningar
 • kunskapsutveckling med särskild betoning på tala, läsa, skriva och räkna
 • en skola med mycket fysisk aktivitet
 • en skola med värdegrunden integrerad i undervisningen
 • en skola som satsar på simkunnighet


Våra profiler är

 • idrott, lek rörelse och hälsa
 • praktisk estetisk verksamhet
 • natur

Alla elever skall vara aktiva, delta och känna delaktighet.


Skolans verksamhet består idag av

 • öppen förskola och musiklek för barn från 0 år
 • förskola för 4-5 åringar
 • förskoleklass
 • grundskola åk 1-6
 • fritidshem
 • matservering, frukost, lunch och mellanmål
 • skolskjuts med egna bussar, som också används av fritids


Hur skolan bedrivs
Vi följer skollagen, läroplaner och andra förordningar som gäller för förskola, förskoleklass,
grundskolan och fritidshem. Våra mål och idéer bakom utformningen av vår verksamhet omfattas
av hela arbetslaget.


Skolans ekonomi
Skolan får ekonomisk tilldelning, varje läsår, enligt kommunal bygdeskola med likvärdig storlek.
Tilldelning sker även efter antal elever, så kallad skolpeng.


Kompetensutveckling
Varje år sker kontinuerlig utbildning av personal i vår skola. Under detta läsår har kompetensutveckling
skett i läs- och skrivlärande för pedagogiskverksamhet, hjärt- lungräddning och brandkunskap.
Vi har även påbörjat arbetet med likabehandlingsplanen. Nästa läsår planerar vi att vidareutbilda
en i personalen till SET-ledare.


Elevhälsa och tandvård
Alla elever har tillgång till skolhälsovården och tandvård.
Vi har under läsåret samverkat med kommunen inom skolhälsovården, ny förhandling inför
läsåret 2010- 2011.
Eleverna får kallelse under skolåret från Folktandvården.

 

Utvärdering

I år utvärderar vi, för utom värdegrunden som utvärderas varje år, naturprofilen och
ämnesövergripande projektarbeten.


Värdegrunden, moral – etik – empati
Alla elever skall känna sig trygga och trivas i vår skola. Alla trakasserier skall aktivt bekämpas och
får inte förekomma i verksamheten.

Skolan arbetar aktivt för att eleverna skall känna sig motiverade till studier och vilja ta ansvar
enligt skolplanen.

Genom att få delta i planering och utvärdering, har eleverna i lugn miljö möjlighet att ha inflytande
och ta ansvar.
Skolplanen säger att eleverna skall ges möjlighet att ha inflytande och medansvar för sitt lärande.


Hur har vi arbetat för att uppnå dessa mål
Vi har arbetat för att skolan skall vara fri från kränkningar, trakasserier och mobbning. Friends
består av elever från åk 3-6. Gruppen träffas regelbundet och rektor är sammankallande. Vi följer
Likabehandlingsplanen på vår skola. Personalen arbetar övergripande i förebyggande syfte, t.ex
läsa böcker och samtala om dem. Värdegrunden tas alltid upp på höstens föräldramöte.

Vi har påbörjat arbetet med den nya likabehandlingsplanen. Vi har samma grundplan som kommunen
men har anpassat den till vår skola och utarbetar egna mål. Vi har klassråd varje vecka där varje
elev får sin talan hörd och känner trygghet.
Friends  i Signebyn har tillsammans med två andra bygdeskolor ordnat en gemensam Friendsdag
med samarbetsövningar för 4-6:an. Friends och skol IF har ordnat rastaktiviteter och en friluftsdag
för att stärka sammanhållningen bland eleverna.
Vi har under läsåret arbetat bl.a. med enskilda samtal med eleverna.


Åtgärder för utveckling
Arbeta mer intensivt med rättigheter och skyldigheter, lära och fostra eleverna att genom uttalande
och handling förstå vad som är viktigt för att bli en god samhällsmedborgare.
Arbeta med tydlighet och hur konsekvenser kan vara olika.
Det är viktigt att all personal får information, känner lika stort ansvar och är delaktiga i skolans
värdegrundsarbete.

Vi kommer att utbilda en ur personalen till SET-ledare under nästa läsår.

 

NO och profilen natur
Profilen integreras i schemalagd undervisning, idrottsdagar och tema.

Vad vi har uppnått det här läsåret
Vi arbetar aktivt med naturprofilen.
Vi väver ofta in naturen i skolarbetet och flyttar ut verksamheten i naturen.
Vi äter frukt ute vid skolans grillplats större delen av året.

Vi startade läsåret, som vanligt, med lägerskola där vi i år hade natur och gammaldags tekniker
som tema. Spinna, karda och tova ull, såga med bågsåg, barka med barkspade, tälja räfspinnar,
växtfärga garn, baka Sellerekaka i vedspis,  tillverka smör och ost, tillverka djur av kottar,
plocka blåbär och göra sylt.

Förutom schemalagda NO-lektioner har vi skördat havre med skära och tillverkat kärvar. Vi har
studerat fåglar, som vi matat med havrekärvar och annan fågelmat, under vinter och vår. Vi har
även räknat fåglar och arter.
Vi har tillverkat julbockar av naturmaterial.
Vi har tillverkat troll av naturmaterial från skogen.
Friends och Signebyns skol-IF har tillsammans anordnat en utedag för hela skolan i Tegens
naturvårdsområde.

Skolan har en egen skolskog i nära anslutning till skolan. Vi besöker skolskogen regelbundet under l
äsåret. När vi är där fortsätter vi bl.a. att bygga på vår lägerplats.
I skolskogen, har vi under läsåret, lagat mat både i trangiakök och över öppen eld. Vi har också
poppat popcorn över elden. Vi har växtinventerat och letat djurspår, byggt kojor, gjort naturstig
och haft naturfrågesport.

Vi har under läsåret lagat och gjort i ordning cyklar som vi fått till skolan. Så nu kan vi snabbt
och lätt ta oss till skolskogen. Detta gör att det är enklare att flytta ut lektionssalen till skogen.
T.ex. ta tystläsningsboken på pakethållaren och cykla till skolskogen för att läsa.
Vi har också använt cyklarna för att ta oss till sjön och fiska, i samarbete med föreningen
Nordmarksfiskarna. Vi vägde och mätte fiskarna, dissekerade och studerade dem.

I samband med årets sagotema gjorde vi utflykter till skogen där vi bl.a. läste Pettsonsagor.


Vad vi vill utveckla kommande år
Vi vill fortsätta att utveckla skolskogen och även använda den på fritids.
Vi vill flytta ut ännu fler lektioner i naturen.
Vi vill stimulera till mer lockande utemiljö på skolgården, för mer lek ute, t.ex. i väntan på skolbussen.


Ämnesövergripande aktiviteter
Vi blandar ofta ämnena och arbetar tematiskt.

Vad vi har uppnått det här läsåret
Under höstterminen arbetade vi tematiskt med projektet ”Lennart Hellsing” med anledning av
hans 90 års dag.
Det inleddes av att vi fick en inbjudan från den kommunala musikskolan i Årjäng.
De skulle göra en konsert för sina musikelever och behövde barn till en kör. Vi tackade ja till
inbjudan och utökade det till ett ämnesövergripande projekt.

Vi läste böcker och verser av Lennart Hellsing, vi sjöng sånger, vi tillverkade rekvisita och
figurer så som Krakel Spektakels alfabete, vattendroppar till Petronellas paraply, Herr Gurka,
Selma Selleri, Peter Palsternack och Gabriel Gräslök.

Efter konserten, tillsammans med musikskolan, fortsatte vi att jobba fram en pjäs som eleverna
spelade upp på julfesten. Alla elever deltog från F-6.

Under vårterminen arbetade vi med projekt ”Pettson och Findus”.

För att inspirera eleverna åkte vi på en musikal om och av Pettson och Findus. Vi läste och jobbade
med böcker om Pettson och Findus. Som ett led i projektet skrev och ritade eleverna i 1-3:an en
egen bok om Pettson och Findus. Den var sedan underlag till examenspjäsen för F-3:an
 
I projekteten ingick ämnena: musik, bild, slöjd och svenska.


Vad vi vill utveckla kommande år
Vi vill även fortsättningsvis jobba ämnesövergripande och försöka få med fler av ämnena. 
Detta är ett bra arbetssätt för att få eleverna mer delaktiga och ansvarstagande i sitt lärande.

 

Nationella mål i åk 3  och 5

Alla elever i åk 3 och 5 har genomfört ämnesprov i matematik och svenska, eleverna i åk 5 har
också genomfört ämnesprov i engelska.
Om någon elev inte når alla delmål upprättas ett åtgärdsprogram och proven ges igen vid senare
tillfälle. I år har inte alla elever uppnått alla delmål.