Signebyn friskola ekonomiska förening

Föreningen, som är föräldraägd, svarar för driften av friskolan, anställer och avlönar friskolans personal, köper in skolmaterial och läroböcker m.m. samt förhandlar med Årjängs kommun om bidrag till friskoleverksamheten. Personal och styrelse, liksom rektor och styrelse har regelbundna möten för att stämma av verksamheten. De föräldrar som ingår i styrelsen har naturligtvis tystnadsplikt i frågor som rör enskilda elever eller är av annat känslig karaktär.

Friskolans rektor har det pedagogiska ansvaret för friskolans verksamhet liksom det dagliga arbetsledaransvaret.

Som förälder i friskolan har man möjlighet till medlemsskap i den ekonomiska föreningen. Styrelsen består av föräldrar som väljs på det årsmöte som hålls på höstterminen varje läsår. Styrelseuppdragen sker utan ersättning.
Årsavgiften är 0 kr, första året betalas en insats på 50 kr som återfås när medlemskapet avslutas (när barnet går ur skolan). Elevplats i friskolan kräver inte medlemskap i föreningen!

Alla föräldrainsatser sker ideellt och efter egna möjligheter!