Vi jobbar hela tiden för att stärka kvalitén i vår undervisning, genom fortbildning av personal,
genom ett medvetet och reflekterande arbetssätt och genom att regelbundet utvärdera
friskolans verksamhet.

 

Kvalitetsredovisning läsåret 2007-2008              
                                                                                           

Signebyns Friskola är vackert belägen i jordbrukslandskapet med närhet till skogen
och sjön Östra Silen. Skolan byggdes redan 1869 och har en lång historia i bygden.
Sedan 1993 drivs den som friskola och är en av Värmlands äldsta friskolor.
Skolan äger lokaliteterna och har två egna skolbussar. Upptagningsområdet är öppet
för alla. Busstransporterna ses över inför varje läsår. Utgångsläge är Sillerud samt
centrum i Årjäng med närliggande område.

 

Vår organisation

Skolpersonalen består av:
Rektor/lärare som ansvarar för den dagliga ledningen och har pedagogiskt ansvar
1 Lärare år 4-6
1 Lärare år 1-3
1 Förskolelärare
1 Kök/fritids
1 Klassresurs
2 Vaktmästare, busstransport och dataansvarig

Under läsåret anställs undervisande per timme i träslöjd och musik.


Personalpolitik
I en liten skola är varje persons totala engagemang en förutsättning. Vi arbetar
målmedvetet med medinflytande och delaktighetsfrågor vilket konkretiseras i:
• vi arbetar i ett arbetslag
• vi utnyttjar varje pedagogs specialkompetens
• personalen och rektor deltar i styrelsemöten två gånger per termin
• rektor och styrelse har möten under läsåret
• skolans personal har en arbetsplatsträff varje vecka
• personalen har medarbetarsamtal med rektor och styrelse varje läsår
• personalvård finns                                                                      

                                                                                                                                       
Personalens arbetsmiljö
Arbetsklimatet inom personalgruppen är god. Sammanhållningen i arbetslaget ger trygghet.
Arbetsmiljön är inspirerande och utmanande, personalgruppen är varandras trygghet.
Det finns alltid en flexibilitet inom gruppen, vilket snabbt löser aktuella händelser.

Föräldrar hjälper frivilligt till i skolan med t.ex. städning och underhåll, därför kan skolan
satsa på hög personaltäthet.


Vår skola erbjuder:
• lugn miljö
• närhet till skog och mark
• små klasser
• åldersintegrerad verksamhet
• profil mot idrott, lek och rörelse, praktisk estetisk verksamhet och naturkunskap
• möjligheter till föräldrainflytande
• Friends, kamratstödjare som arbetar förebyggande mot kränkning och
          mobbning, Likabehandlingsplanen


Samlad skoldag och frukost
Alla elever börjar kl. 08.10 och slutar kl. 14.00. De yngre eleverna går färre dagar.
Frukost serveras varje morgon fram till kl. 08.00 för de elever som vill. Många kommer
tidigt till fritids eller åker långt med skolbussen, här får de en extra bra start på dagen.


Personalens arbetslag
Skolan har ett arbetslag där personal från F-6 ingår. Engagerad personal samarbetar och
hjälps åt för att möta den enskilde elevens krav på kunskap och stimulans. Eleverna
arbetar ofta åldersintegrerat tillsammans i projekt, på temadagar, elevens val etc. Vidare
finns en uppdelning på stadierna F-3 och 4-6.

Elevantalet är i dag 35 elever, varav 27 grundskoleelever.

Skolan ägs och drivs av en ekonomisk förening, i styrelsen sitter sex föräldrar.

Skolan har en föräldraförening som arbetar aktivt.Skolans verksamhetsidé och mål

Våra mål är:
• en skola för alla
• en skola med tid för alla
• en skola som ser alla
• en skola med alla barn i fokus
• en skola med närhet till beslut
• en skola med samverkan med föräldrar och elever
• en skola med samverkan med kommunen, andra skolor, företag och 
          föreningar
• kunskapsutveckling med särskild betoning på läsa, skriva och räkna
• en skola med mycket fysisk aktivitet
• en skola med värdegrunden integrerat i undervisningen
• en skola som satsar på simkunnighet


Skolans verksamhet består idag av:
• öppen förskola och musiklek för barn 0-5 år
• förskola 4-5 år
• förskoleklass
• grundskola för elever år 1-6
• fritidshem
• matservering (frukost, lunch och mellanmål)
• skolskjuts med egna bussar som också används av fritids


Hur skolan bedrivs
Vi följer gällande skollag, läroplaner och andra förordningar som gäller för grundskolan.
Våra mål och idèerna bakom utformningen av vår verksamhet omfattas av hela arbetslaget.


Skolans ekonomi
Skolan får ekonomisk tilldelning varje läsår enligt likvärdig storlek i kommunal bygdeskola.
Tilldelning sker också efter antal elever, så kallad skolpeng.


Kompetensutveckling
Varje läsår sker en kontinuerlig utbildning i vår skola. Under innevarande läsår har stor
koncentration legat på specialpedagogik, läs- och skrivutveckling och processledarskap.
En framförhållning inför nästa läsår är ”en röd tråd” från förskola till år 6 i läs- och
skrivutveckling. Metoder, verktyg och mätbara resultat för att uppnå målen i respektive
klass, dokumenteras av undervisande lärare.
Nästa läsår utvecklas läs och skrivutveckling, även elevers lärande i matematik.


Elevhälsa och tandvård
Alla elever har tillgång till skolhälsovård och tandvård.
Vi har under läsåret samverkat med kommunen inom skolhälsovården, ny förhandling
inför läsår 2008-2009.
Eleverna får kallelse under skolåret från Folktandvården


Våra profiler omfattar:
• idrott, lek, rörelse och hälsa
• praktisk estetisk verksamhet
• naturorientering

Alla elever skall vara aktiva, delta och känna delaktighet.Utvärdering

I år utvärderar vi, förutom värdegrunden som utvärderas varje år, praktisk estetisk
verksamhet och läs- och skrivutveckling.

Värdegrunden, moral – etik – empati
Alla elever skall känna sig trygga och trivas i vår skola. Alla trakasserier skall aktivt
bekämpas, får inte förekomma i verksamheten.

Skolan arbetar aktivt för att eleverna skall känna sig motiverade till studier och vilja
ta ansvar enligt skolplanen.

Genom att få delta i planering och utvärdering, har eleverna i lugn miljö en möjlighet
att utveckla sin förmåga att utföra inflytande och ansvar.
Skolplanen påpekar att eleverna skall ges möjlighet att ha inflytande och medansvar
för sitt lärande.


Hur har vi arbetat för att uppnå dessa mål
Vi arbetar för att skolan skall vara fri från kränkningar, trakasserier och mobbning.
Vi har en antimobbningsgrupp som består av elever från åk 3-6, rektor är sammankallande.
Gruppen träffas regelbundet. Vi följer Likabehandlingsplanen på vår skola. Personalen
arbetar övergripande i förebyggande syfte, t.ex. läser böckerna om ”Tilda och Betty”. 
Vi bjuder in föräldrar att vara med i skolan vissa tider. Värdegrunden tas alltid upp på
höstens föräldramöte.

Vad vi har uppnått det här läsåret
Elever och personal har arbetat med olika samarbetsövningar genom att dramatisera
och genom dialoger.
Klassråd där det varje vecka finns en stående punkt om vår arbetsmiljö, varje elev får
sin talan hörd, ett resultat av trygghet i dialoger och monologer.
Friends kamratstödjare har arbetat med rastaktiviteter för att främja laganda och samarbete.
Omorganisationer har skett för elever och personal.
Samtal om åtgärder enligt Likabehandlingsplanens fyra steg där elever, målsmän och
personal aktivt har arbetat mot samma mål. Föräldrar har deltagit under lektionstid
och raster.
Barn och Fritid, från Årjängs gymnasium, har arbetat med eleverna i värdegrundsarbetet
och samarbetsövningar.

Åtgärder för utveckling
Arbeta mer intensivt med rättigheter och skyldigheter, lära och fostra eleverna att genom
uttalande och handling förstå vad som är viktigt för att bli en god samhällsmedborgare.
Att aktivt arbeta med tydlighet och hur konsekvenser kan vara olika.
Det är viktigt att all personal får information, känner lika stort ansvar och är delaktiga i
skolans värdegrundsarbete.


Estetisk praktisk verksamhet
Profilen integreras i schemalagd undervisning, fristående tema, kort och långsiktiga
projektprocesser. Praktiska inlärningsmetoder tillämpas i undervisningen.


Vad vi har uppnått det här läsåret
Ett projekt i estetiska lärprocesser, i samarbete med Region Värmland och Karlstads
Universitet, har under det här läsåret avslutats efter ett tvåårigt samarbete. Eleverna har
tagit del av forumteater, animerad film och spelfilm i
samarbete med Film i Värmland, dans med danspedagoger från Stockholm, bildarbete
med elever från Kyrkeruds Folkhögskola. De har även spelat in en egen CD skiva.

Vidare har det estetiska arbetet varit mycket integrerat i löpande undervisning med mycket
lärdom om material och metoder. Eleverna har utvärderat arbetet och resultatet har varit
mycket positivt. Professioner utifrån vidgar och stimulerar kunskapsområdet för elever
och personal.

Estetisk praktisk verksamhet har ingått i alla ämnen.
T.ex. i matematik där förståelsen för logik är tydligare och lättare för eleven att beskriva
genom praktisk inlärning. Att visa sin förståelse och berätta muntligt är också en styrka
för eleven. Undervisningen har skett inomhus och utomhus, oberoende av årstid.
I SO där eleverna byggt landskap från forntiden eller i NO där de praktiskt jobbat med
skogen, t.ex. täljt fåglar av björk.


Läs- och skrivutveckling
Vi arbetar för att väcka elevernas läs- och skrivglädje. 


Vad vi har uppnått det här läsåret
Vi har arbetat på olika sätt på de olika stadierna. F-3 har arbetat i fyra olika teman under
läsåret, Alfons Åberg, Astrid Lindgren, dikter och forntiden. De har gått från att höra sagor,
jobba med sagor, läsa och skriva dikter till att skriva faktatexter om forntiden. Eleverna
har utvecklat goda språkfärdigheter genom ett lustfyllt lärande.
 
4-6:an har arbetat med olika läsprojekt så som stafettläsning, högläsning i liten grupp,
rita bildserie till högläsning, individuella läsprojekt och boksamtal.
Resultat av detta arbete är ett större engagemang genom boksamtal och mer intresse
för bokens handling genom bildserie.


Åtgärder för utveckling
Vi behöver ett bra och tydligt mätverktyg för att kontrollera var eleven befinner sig i
sin utveckling.


Ett led i läs- och skrivutveckling
Vi har utformat en lokal arbetsplan med lokala mål från förskola till åk 6 i ämnet svenska.
Där framgår det tydligt vad eleverna skall ha för innehåll på varje nivå. En individuell
arbetsplan upprättas för varje elev där elevens prestationer beskrivs tydligt och hur
elevens lärande har varit under läsåret. Vid utvecklingssamtal mellan elev, målsmän
och lärare utarbetas en strategi som tillgodoser elevens nivå och hur vi går vidare.
Där elever inte når målen, upprättas ett åtgärdsprogram. En utvärdering sker efter
en avtalad tidsperiod.

 

Nationella målen i åk 5

Alla elever i åk 5 har genomfört ämnesproven i matematik, svenska och engelska.
Om någon elev inte når alla delmål upprättas ett åtgärdsprogram och proven ges igen
vid senare tillfälle. I år har inte alla elever uppnått alla delmål.


Simkunnighet, kunskapsmål för åk 5
Alla elever i åk 5 har nått kunskapsmålet.


Hur vi når dit
Skolan besöker Årjängs Simhall under en koncentrerad period under läsåret. Instruktörer
har teori och simträning. Elever som inte når målen får tillgång till flera träningstillfällen.


Det här skall eleverna kunna för att nå målen i åk 5:
Simma 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim i en följd.
Simma med livboj 25 meter därefter bogsering 25 meter av jämnstor kamrat i livboj.
Kunna mun till mun andning, larmrutiner och stabilt sidoläge.
Kunna Bad-, Båt-, och Isvett